Algemene Leveringsvoorwaarden CovidKindertest.nl


Algemene voorwaarden van SuperCashAffiliate B.V. gevestigd te Alphen aan den Rijn, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76180611.

Artikel 1. Algemeen

SuperCashAffiliate B.V. houdt zich bezig met en neemt opdrachten aan betreffende levering van medische thuistesten. SuperCashAffiliate B.V. levert bovengenoemde goederen aan zowel bedrijven als particulieren.

Artikel 2. Definities

In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) wordt verstaan onder: Afnemer: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met SuperCashAffiliate B.V. in contact treedt over de totstandkoming van een Overeenkomst; Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen SuperCashAffiliate B.V. en Afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst; Producten: Medische thuistesten en aanverwante zaken; Documentatie: de door of namens SuperCashAffiliate B.V. ter beschikking gestelde documentatie en handleidingen bij Medische Thuistesten voor gebruik door Afnemer; Order: iedere opdracht van Afnemer aan SuperCashAffiliate B.V.; Bericht: iedere mogelijke kennisgeving van SuperCashAffiliate B.V. aan Afnemer, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot -, brochures, advertenties, catalogi, offertes, opdrachtbevestigingen, prijslijsten, facturen, E-mail, fax op aanvraag, faxen en brieven.

Artikel 3. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van SuperCashAffiliate B.V. en Afnemer. De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van Afnemer wordt door SuperCashAffiliate B.V. uitdrukkelijk van de hand gewezen. De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomsten die door SuperCashAffiliate B.V. met een Afnemer wordt gesloten.

Artikel 4. Acceptatie deze voorwaarden

Door het plaatsen van een bestelling accepteert Afnemer de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden met uitsluiting van de Algemene Voorwaarden van de Afnemer of derden.

Artikel 5. Wijziging van de voorwaarden

Bij wijziging van deze algemene voorwaarden zal SuperCashAffiliate B.V. haar Afnemers hiervan in kennis stellen door middel van vermelding van de wijzigingsdatum onderaan de voorwaarden. Gewijzigde voorwaarden zijn toepasselijk op overeenkomsten ondertekend na wijzigingsdatum.

Artikel 6. Tariefwijzigingen

Het staat SuperCashAffiliate B.V. te allen tijde vrij de door haar gehanteerde tarieven te wijzigen. Eerder gehanteerde tarieven bieden geen rechten voor toekomstige overeenkomsten of leveringen.

Artikel 7. Omzetbelasting

Alle tarieven zijn inclusief de omzetbelasting, tenzij anders aangegeven of overeengekomen.

Artikel 8. Betalingstermijn

Na het plaatsen van een bestelling via webshop, email, whatsapp contact, dient de Afnemer het verschuldigde bedrag inclusief de verzendkosten binnen 14 dagen na het plaatsen van een bestelling aan SuperCashAffiliate B.V. per online overschrijving via iDeal, MisterCash, Bancontact, CreditCard, Paypal of bankoverschrijving te betalen.

Artikel 9. Levering van goederen

De levering van goederen aan Afnemer geschiedt nadat het volledige verschuldigde bedrag inclusief verzendkosten is bijgeschreven op de bankrekening van SuperCashAffiliate B.V. SuperCashAffiliate B.V. bepaalt de wijze van verzending van de goederen. De levering van goederen aan Afnemer zal niet geschieden indien na 30 dagen na het plaatsen van de bestelling het verschuldigde bedrag niet op de bankrekening van SuperCashAffiliate B.V. is bijgeschreven. De bestelling zal als geannuleerd worden beschouwd.

Artikel 9a. Overmacht

Indien door overmacht (daaronder begrepen staking, technische storingen en/of overheidsingrijpen) of anderszins, SuperCashAffiliate B.V. gedurende een periode van tenminste 30 dagen niet in staat is om de bestelde producten aan de Afnemer te leveren, heeft de Afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden. Eventueel betaalde gelden zullen dan worden teruggestort. Voor het overige is SuperCashAffiliate B.V. niet tot enige vorm van schadevergoeding gehouden.

Artikel 10. Afleveringstermijnen

Een door SuperCashAffiliate B.V. opgegeven afleveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding voor SuperCashAffiliate B.V. geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van toeleveranciers van SuperCashAffiliate B.V., op de door die toeleveranciers aan SuperCashAffiliate B.V. verstrekte gegevens. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient SuperCashAffiliate B.V. derhalve bij aangetekend schrijven in gebreke te worden gesteld, waarbij haar een redelijke termijn gelaten wordt om alsnog te presteren. Indien de Afnemer weigert de goederen af te nemen of indien hij te kennen geeft op de overeengekomen aflevering geen prijs meer te stellen blijft hij niettemin gehouden de overeengekomen prijs te betalen en de daaruit voor SuperCashAffiliate B.V. voortvloeiende kosten, schaden en interessen te vergoeden. Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft Afnemer geen recht op enige schadevergoeding ter zake.

Artikel 10a. Deelleveringen

SuperCashAffiliate B.V. heeft te allen tijde het recht in gedeelten af te leveren.

Artikel 11. Retourgarantie/Herroepingsrecht

Afnemer – uitsluitend in de hoedanigheid van consument – heeft het recht de afgeleverde Producten zonder opgave van reden binnen 14 dagen na ontvangst aan SuperCashAffiliate B.V. te retourneren. SuperCashAffiliate B.V. zal alsdan aan Afnemer de ontvangen (koop)som terugbetalen minus de na te melden en aldus vastgestelde kosten van de retourvergoeding, onder de navolgende voorwaarden: Producten zijn niet aangeschaft voor professioneel/zakelijk gebruik; De betreffende producten moeten in het desbetreffende Bericht zijn omschreven als zaken waarvoor de retourgarantie geldt; Op of aan het afgeleverde mag geen enkele wijziging zijn aangebracht en het afgeleverde dient in ongeschonden staat te zijn; Alle meegezonden documentatie, verpakkingsmaterialen en gratis producten dienen te worden toegevoegd aan de retourzending; Het product dient ongebruikt te zijn en in onbeschadigde verpakking te zitten; De retourzending moet uiterlijk op de 14e dag na het melden van uw annulering in het bezit van SuperCashAffiliate B.V. zijn; De kosten van frankering van de retourzending zijn voor Afnemer en kunnen maximaal circa 8 euro bedragen.

Artikel 11a. Klachten over producten of levering

Klachten over de levering, vermissing of de bezorging van de bestelling dienen uiterlijk 14 dagen na verzending te worden gemeld. Klachten over producten, de werking van producten, beschadigingen aan producten, dienen uiterlijk 30 dagen na aankoop te worden gemeld. Na deze termijnen worden klachten niet meer in behandeling genomen.

Artikel 11b. Klachten over producten, stuur ze retour

Klachten over het functioneren van producten dienen aannemelijk te worden gemaakt. Niet werkende producten of verkeerd werkende producten dienen te worden terug gestuurd aan SuperCashAffiliate B.V. om aanspraak te kunnen maken op garantie.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

 SuperCashAffiliate B.V. is nimmer aansprakelijk voor schade of gevolgschade, indien de geleverde producten niet, niet volledig, of geheel niet juist functioneren, dan wel kwalitatief onvoldoende zijn. SuperCashAffiliate B.V. is nimmer aansprakelijk voor de schade of gevolgschade vanwege het niet juist interpreteren van een thuistest door Afnemer.

Artikel 13. Zekerheid

Hoewel de SuperCashAffiliate B.V. medische thuistesten zeer nauwkeurig zijn, kan SuperCashAffiliate B.V. geen 100% garantie geven over de juistheid van de uitslag van de test. Bij zwangerschap of bij twijfel over een vermeende zwangerschap raadt SuperCashAffiliate B.V. u uitdrukkelijk aan om uw huisarts te raadplegen. Alleen een huisarts kan met 100% zekerheid een zwangerschap vaststellen en advies geven over hoe verder te handelen in geval van een zwangerschap. Ook in geval van een SuperCashAffiliate B.V. thuistest voor een virale of bacteriële ontsteking kan SuperCashAffiliate B.V. geen 100% garantie geven over de juistheid van de uitslag van de test. Bij een virale of bacteriële ontsteking of bij twijfel over een vermeende besmetting raadt SuperCashAffiliate B.V. u uitdrukkelijk aan om uw huisarts of GGD kantoor te raadplegen. Alleen een huisarts/GGD medewerker kan met 100% zekerheid een virale of bacteriële besmetting vaststellen en advies geven over hoe verder te handelen in geval van een ontsteking.

Artikel 14. Geschillen

Geschillen die direct of indirect voortvloeien uit tussen SuperCashAffiliate B.V.  en Afnemer gesloten overeenkomsten vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde rechter te Den Haag.

Artikel 15. Laatste wijziging

Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 15 maart 2021.